PROJEKCIE

img
 

Zachodniopomorska Fabryka Aktywizacji NEET

 

Projekt „Zachodniopomorska Fabryka Aktywizacji NEET” numer WNDPOWR.01.02.01-32-0061/18 realizowany jest przez J&P MORITZ CONSULTING GROUP Jacek Poproch (Beneficjenta Projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DLA KOGO

Ten projekt jest właśnie dla ciebie!

 

Projekt skierowany jest do 70 osób bez pracy, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu   (tzw. młodzież NEET), z wyłączeniem osób wspieranych w ramach trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER, zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego (zgodnie z Art. 25 Kodeksu cywilnego który stanowi, iż „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”).


W ramach w/w grupy docelowej zapraszamy:


osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy - będą stanowiły 17,14 % Uczestników/czek projektu (12 osób),

osoby długotrwale bezrobotne - będą stanowiły, co najmniej 7,1% Uczestników/czek projektu (5 osób),

osoby bierne zawodowo - będą stanowiły 82,86 % Uczestników/czek projektu (58 osób),


kobiety - będą stanowiły 74,29% Uczestników/czek projektu (52 osoby),


osoby niepełnosprawne - będą stanowiły, co najmniej 5,7% Uczestników/czek projektu (4 osoby),


osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie-ponadgimnazjalne)[5] - będą stanowiły co najmniej 47,1% Uczestników/czek projektu (33 osoby),


osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) w województwie zachodniopomorskim na obszarze/terenie miast średnich lub miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze - będą stanowiły co najmniej 30% Uczestników/czek projektu (21 osób).


img


FORMY WSPARCIA

 
Indywidualny plan działania (IPD)/analiza potrzeb
Uczestnik/czka projektu rozpoczyna projekt od opracowania IPD (poprzez realizację spotkań z doradcą zawodowym w wymiarze 5 godzin na 1 Uczestnika/czkę projektu. Opracowane IPD służy indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, poprzez m.in. identyfikację potrzeb Uczestnika/czki projektu. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
Wsparcie w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestnika/czki projektu. Pośrednictwo pracy odbywa się po obraniu ścieżki zawodowej zgodnej i wynikającej z IPD oraz według potrzeb przy każdej formie wsparcia. Pośrednictwo pracy ma charakter ciągły (poprzez realizację spotkań z pośrednikiem pracy w wymiarze 5 godzin na 1 Uczestnika/czkę projektu) w ramach, którego każdemu Uczestnikowi/czce projektu przedstawione zostaną minimum 3 oferty pracy. 


SZKOLENIA I KURSY ZAWODOWE wraz z egzaminami
W celu nabywania, podwyższania lub dostosowywania kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb i potencjału Uczestnika/czki projektu w ramach projektu realizoawne są szkolenia. W okresie trwania szkolenia Uczestnikowi/czce przysługuje stypendium szkoleniowe. DODATKOWE WSPARCIE UCZESTNIKA PROJEKTU
Dla Uczestników/czek projektu, dla których potrzeba wsparcia wynika z IPD dodatkowo:
Staże - trwające 3 miesiące kalendarzowe. 
DODATKOWE ŚWIADCZENIA - zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie m.in.:

Finansujemy stypendia na szkoleniach i stażu – miesięcznie w kwocie wynoszącej 120% zasiłku dla bezrobotnych.
Zwracamy koszty dojazdów na szkolenia i staż.
Dofinansujemy koszt opieki nad osobą zależną, lub dzieckiem do 7 lat.


   

Dołącz do Projektu już dziś!

Fabryka Aktywizacji NEET - Fabryka Aktywizacji NEET

OKRES REALIZACJI

01.04.2019 - 30.06.2020

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast