Indywidualny plan działania (IPD)/analiza potrzeb Uczestnik/czka projektu rozpoczyna projekt od opracowania IPD (poprzez realizację spotkań z doradcą zawodowym w wymiarze 5 godzin na 1 Uczestnika/czkę projektu. Opracowane IPD służy indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, poprzez m.in. identyfikację potrzeb Uczestnika/czki projektu.

Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
Wsparcie w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestnika/czki projektu. Pośrednictwo pracy odbywa się po obraniu ścieżki zawodowej zgodnej i wynikającej z IPD oraz według potrzeb przy każdej formie wsparcia. Pośrednictwo pracy ma charakter ciągły (poprzez realizację spotkań z pośrednikiem pracy w wymiarze 5 godzin na 1 Uczestnika/czkę projektu) w ramach, którego każdemu Uczestnikowi/czce projektu przedstawione zostaną minimum 3 oferty pracy.

SZKOLENIA I KURSY ZAWODOWE wraz z egzaminami
W celu nabywania, podwyższania lub dostosowywania kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb i potencjału Uczestnika/czki projektu w ramach projektu realizowane są szkolenia. W okresie trwania szkolenia Uczestnikowi/czce przysługuje stypendium szkoleniowe.

DODATKOWE WSPARCIE UCZESTNIKA PROJEKT
Dla Uczestników/czek projektu, dla których potrzeba wsparcia wynika z IPD dodatkowo:
Staże trwające 3 miesiące kalendarzowe.

DODATKOWE ŚWIADCZENIA – zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie m.in.:
Finansujemy stypendia na szkoleniach i stażu – miesięcznie w kwocie wynoszącej 120% zasiłku dla bezrobotnych.
Zwracamy koszty dojazdów na szkolenia i staż.
Dofinansujemy koszt opieki nad osobą zależną, lub dzieckiem do 7 lat.